Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Kto jest kim w inwestycji

Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – Inwestor

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności - jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl


PSE Inwestycje S.A.

PSE Inwestycje S.A. – Inżynier kontraktu

PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele krajowego operatora systemu przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja Inżyniera Kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

www.pse-inwestycje.pl


Control Process S.A.

Control Process S.A. – Wykonawca

Control Process S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się realizacją w systemie „pod klucz” inwestycji w sektorze budownictwa specjalistycznego w Polsce. Posiadając udziały w kilkunastu specjalistycznych spółkach zależnych, stoi na czele Grupy Kapitałowej Control Process, jednego z największych podmiotów tego typu w kraju. Spółki Grupy Kapitałowej, świadczą kompleksowe usługi inżynieryjno-budowlane dla najważniejszych obszarów polskiej gospodarki (wydobycie, przetwarzanie, transport i magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcja, dystrybucja oraz rozdział energii elektrycznej i cieplnej, obiekty służące ochronie środowiska, instalacje przemysłowe oraz obiekty infrastrukturalne).

www.controlprocess.pl

INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. Control Process S.A.