Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


Aspekty prawne inwestycji

Realizacja inwestycji „Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina o rozdzielnię 400 kV – I etap” wymaga wielu działań formalnoprawnych – od podpisania umowy z Wykonawcą, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oznacza to m.in.:

  • opracowanie i zaopiniowanie u Zamawiającego projektu budowlanego i wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez właściwe urzędy terenowe,
  • uzyskanie decyzji środowiskowej,
  • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
  • pozyskanie prawa do dysponowania gruntem pod budowę rozdzielni 400 kV, w tym zakup w imieniu i na rzecz PSE S.A. gruntu pod budowę rozdzielni i uzyskanie służebności przesyłu dla przebudowywanych odcinków wprowadzeń linii napowietrznych 220 kV, 110 kV i 15 kV,
  • opracowanie kompletnego projektu wykonawczego,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów środowiskowych.

  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.