Rozbudowa stacji 220/110 kV Piła Krzewina
o rozdzielnię 400 kV – I etap


Kwadrat
Menu start


FAQ


Co oznacza skrót KSE?

KSE to skrót od Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jest to sieć połączonych ze sobą urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu, i rozdziału energii elektrycznej.Czym jest sieć przesyłowa?

Na sieć przesyłową składają się linie i stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć, które odpowiadają za przesyłanie energii na duże odległości – z miejsca wytwarzania, do stacji w której energia o najwyższym napięciu jest transformowana na niższe poziomy.Jaka jest rola stacji w KSE?

Stacje elektroenergetyczne to jedne z najistotniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, bez których niemożliwe byłoby jego funkcjonowanie. To tu odbywa się rozdział i zmiana (obniżenie) napięcia przesyłanej energii elektrycznej. Dzięki temu energię można wprowadzić do sieci dystrybucyjnej, a dalej poprzez kolejną stację i linie elektroenergetyczne do odbiorców końcowych.Dlaczego infrastruktura przesyłowa jest rozbudowywana?

Przedsięwzięcia polegające na unowocześnianiu i rozbudowie elementów sieci przesyłowej, prowadzone są na terenie całego kraju. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. realizują obecnie kilkadziesiąt tego typu zadań, których wspólnym celem jest zwiększenie pewności zasilania.Kim są PSE?

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są Operatorem Systemu Przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa i ma szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej sieciami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV do wszystkich regionów kraju. To właśnie PSE odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego. PSE są inwestorem w zadaniu polegającym na rozbudowie SE Piła Krzewina.Kim jest inżynier kontraktu?

Inżynierem kontraktu w zadaniu polegającym na rozbudowie SE Piła Krzewina jest spółka PSE Inwestycje. Inżynier kontraktu bezpośrednio nadzoruje pracę wykonawcy odpowiedzialnego za realizację inwestycji.Dlaczego firma Control Process S.A. realizuje tę inwestycję?

Firma Control Process S.A. została wybrana jako wykonawca inwestycji w przetargu publicznym ogłoszonym przez inwestora, czyli PSE.Jak można skontaktować się z firmą odpowiedzialną za budowę?

Można skorzystać z tradycyjnej poczty, poczty elektronicznej, telefonu lub bezpośrednio kontaktować się z przedstawicielami firmy, jeśli akurat są w terenie. Jeśli na liście nie ma pytania, które chcą Państwo zadać, zachęcamy do kontaktu z nami. Dane kontaktowe znajdują się na okładce folderu oraz na stronie internetowej inwestycji.Dlaczego inwestor nie prowadzi rozmów z właścicielami?

Inwestor prowadzi kilkadziesiąt podobnych dużych inwestycji w całej Polsce. To zadanie jest częścią ogromnego programu budowy nowoczesnej sieci przesyłowej, dzięki której możliwe jest dostosowanie stacji i linii do potrzeb KSE. Wykonawca posiada pełnomocnictwo do prowadzenia spraw formalno-prawnych na rzecz i w imieniu Inwestora.Czy rozbudowa stacji jest potrzebna?

Po rozbudowie stacji nastąpi poprawa bezpieczeństwa i niezawodności zasilania w energię elektryczną północnego regionu Polski, a więc i okolic Piły. Stacja odpowiedzialna jest także za dystrybucję energii w północnej części kraju. Nowoczesna rozdzielnia stanowi zatem gwarancję dostaw energii w okolicy oraz jest zachętą dla inwestorów, dla których stabilne dostawy prądu mają istotne znaczenie.Jakie prace będą prowadzone na stacji?

Zakres prac obejmuje przede wszystkim rozbudowę rozdzielni 400 kV oraz przebudowę istniejących linii 220, 110, i 15 KV w okolicy stacji. Konieczna będzie również budowa nowego budynku technologicznego oraz rozbudowa istniejących systemów stacji.Czy w czasie remontu pojawią się przerwy w dostawie prądu?

Nie. Przez cały okres realizacji inwestycji stacja będzie pracować. Wszystkim regionom zaopatrywanym w energię elektryczną przesyłaną ze stacji zostanie zagwarantowany dopływ prądu. Prowadzone prace nie będą w żaden sposób odczuwalne dla odbiorców.Czy prace budowlane będą uciążliwe dla otoczenia?

Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej jest przedsięwzięciem oddziałującym na środowisko w niewielkim stopniu. W przypadku tego rodzaju inwestycji możliwe jest okresowe zwiększenie poziomu hałasu, związane z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz zwiększeniem ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Trzeba podkreślić, że wykonawcę obowiązują wymagania określające dopuszczalne poziomy emisji spalin i hałasu, a także przepisy określające sposób gospodarowania odpadami. Sprzęt będzie użytkowany według opracowanego specjalnego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.Jak długo potrwają prace?

Prace budowlane rozpoczną się w czerwcu 2018 roku i zakończą w czerwcu 2019 roku.Jaki sprzęt ciężki będzie wykorzystywany podczas budowy?

Wykonawca będzie wykorzystywał przede wszystkim ciężarowe samochody dostawcze, koparki i dźwigi. To sprzęt, jakiego używa się niemal na każdej budowie.Jak stacja oddziałuje na środowisko?

Stacje elektroenergetyczne zaliczane są do elementów infrastruktury oddziałujących na środowisko. Źródłem pola elektromagnetycznego oraz hałasu są wszystkie elementy i urządzenia stacji elektroenergetycznej, które znajdują się pod wysokim napięciem, oraz te, przez które płynie prąd elektryczny. Dlatego też działanie stacji regulowane jest przepisami określającymi dopuszczalne poziomy oddziaływania, których wartości nie mogą być przekroczone, zwłaszcza w miejscach dostępnych dla ludzi. Dla planowanej inwestycji zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia.Czy rozbudowana stacja będzie silniej oddziaływać na otoczenie?

Stacja została tak zaprojektowana, by jej oddziaływanie poza zajmowanym przez nią terenem było minimalne. Po przeprowadzonej rozbudowie oddziaływanie stacji na okolicę i środowisko się nie zmieni. Dotyczy to zarówno pola elektromagnetycznego jak i hałasu – ich natężenie w żadnym miejscu nie przekroczy poziomów dopuszczonych w obowiązujących przepisach.Skąd można mieć pewność, że natężenie pola elektromagnetycznego i hałasu nie przekracza poza terenem stacji dopuszczalnych poziomów?

Po zakończeniu budowy przeprowadzone zostaną badania, które zweryfikują czy oddziaływanie obiektu jest zgodne z obowiązującymi normami. W sytuacji, gdyby jakiekolwiek normy były przekroczone, stacja nie dostanie pozwolenia na użytkowanie.Czy po rozbudowie teren stacji powiększy się?

Tak. Działki, na których zlokalizowana jest stacja, zajmują teren o powierzchni 4,6 ha Do wybudowania rozdzielni 400 kV konieczny będzie zakup terenu o powierzchni 7,3 ha.Czy możliwe jest przeniesienie stacji w inne miejsce?

Przeniesienie stacji nie jest możliwe. Stacja istnieje od 76 lat, wprowadzonych jest do niej kilka różnych linii elektroenergetycznych. Takie przedsięwzięcie byłoby przede wszystkim nieuzasadnione, a ponadto niezmiernie kosztowne. Trzeba pamiętać również o tym, że przy zmianie lokalizacji stacji, konieczna byłaby również zmiana tras wchodzących do niej linii. Powodowałoby to konieczność ich wyłączania i mogłoby narażać odbiorców na przerwy w dostawach energii elektrycznej.Czy właścicielowi przysługuje wynagrodzenie w zamian za ustanowienie służebności przesyłu?

Każdy z właścicieli nieruchomości, na których ustanawiana będzie służebność przesyłu otrzyma stosowne wynagrodzenie z tego tytułu. Jest ono wypłacane jednorazowo.Na jakiej podstawie obliczane jest wynagrodzenie za służebność i jaka będzie jego wysokość?

Wysokość wynagrodzenia szacowana jest przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych. Rzeczoznawca w operacie szacunkowym sporządzanym dla każdej działki indywidualnie, określa jakie wynagrodzenie przysługuje danemu właścicielowi za ustanowienie służebności przesyłu. Jego wysokość uzależniona jest od identycznych kryteriów przyjętych dla każdej nieruchomości. Zaliczają się do nich m.in. obszar pasa technologicznego na danej działce, przeznaczenie i rodzaj działki, oraz to, czy na nieruchomości będzie słup.Co określa służebność przesyłu?

Przepisy o służebności przesyłu wskazują też jasno, co firma korzystająca z prywatnej nieruchomości, może na niej robić, a czego robić jej nie wolno. W praktyce służebność określa, jaką linię można na działce wybudować i zapewnia firmie prawo dostępu do tej części działki, gdzie linia się znajduje. Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Należy też podkreślić, że po ustanowieniu służebności przesyłu absolutnie nie zmienia się właściciel działki.Kto będzie prowadził rozmowy z właścicielami gruntów?

Z właścicielami spotykają się wyłącznie przedstawiciele wykonawcy, posiadający pełnomocnictwa inwestora upoważniające ich do prowadzenia rozmów i podpisywania umów cywilno-prawnych oraz aktów notarialnych.Czy wynagrodzenia obejmą szkody związane z rozbudową stacji i budową linii?

Nie. Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas rozbudowy stacji oraz budowy i eksploatacji linii będą regulowane osobno. Będą one szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu.Co się dzieje w sytuacji, gdy właściciel absolutnie nie zgadza się na sprzedaż gruntów lub na ustanowienie służebności przesyłu?

Rozbudowa stacji Piła Krzewina oraz przebudowa fragmentów linii elektroenergetycznych, które wchodzą w zakres zadania jest inwestycją celu publicznego, która ma gwarantować bezpieczeństwo energetyczne w rejonie północno-zachodniej Polski. Służy więc dobru publicznemu. Oznacza to między innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć.


Jeśli mimo wielokrotnych prób, przedstawiciele wykonawcy nie uzyskają od właściciela zgody na sprzedaż gruntów lub ustanowienie służebności przesyłu, wówczas mogą wystąpić do starosty o decyzję administracyjną ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości. Na tej podstawie mogą prowadzić prace, a wpis z taką informacją trafia do księgi wieczystej nieruchomości.Czym jest pas technologiczny?

W zależności od poziomu napięcia, to obszar 35 metrów terenu wzdłuż linii, liczony od osi linii o napięciu 400 kV oraz 25 metrów od osi linii o napięciu 220 kV. W tym pasie występują ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Również w tym pasie wykonawca ma prawo poruszać się podczas budowy i w przyszłości podczas konserwacji linii.Kto będzie płacił podatki za nieruchomość pod linią?

Tak jak jest to dziś - jej właściciel, bo służebność przesyłu nie powoduje zmian własnościowych na działce. Inną kwestią jest to, że nieruchomość może być wykorzystywana na jednakowych zasadach przed i po wybudowaniu linii. Wyjątkiem jest obszar pod słupem, ale za to właściciele, na nieruchomościach, na których stanie słup, otrzymają dodatkowe wynagrodzenie.Dlaczego na mojej działce, choć są linie i słupy, nie zostanie ustanowiona służebność przesyłu?

PSE zleciły firmie Control Process S.A. rozbudowę SE Piła Krzewina oraz przebudowę linii tylko na krótkich odcinkach. W związku z tym, w zakres tego zadania wchodzi ustanowienie służebności przesyłu wyłącznie na krótkich odcinkach linii wymagających przebudowy.Jakie korzyści odniesie z inwestycji gmina Kaczory?

Dzięki rozbudowie obiektu poprawią się warunki zasilania całego regionu, co oznacza pewniejsze i stabilniejsze zaopatrzenie w energię elektryczną tutejszych odbiorców.Co się poprawi w regionie po rozbudowie stacji?

Rozbudowa SE Piła Krzewina znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pracy sieci i pewność dostaw energii elektrycznej na obszarze północnej Polski, a zwłaszcza w rejonie Piły.

  INWESTOR WYKONAWCA
  Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Control Process S.A.